Сангийн тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд

БНСУ-ын ИЛВҮҮ сан

Боловсролын зээлийн сан

Роснефть компанийн тэтгэлэг

Солилцооны хөтөлбөрүүд

ОХУ Багш солилцооны хөтөлбөр

БНСУ Багш солилцооны хөтөлбөр

Сурагч солилцооны хөтөлбөр